La consonant x de grups diferents d...

La <x> dels grups <(h)ex>, <inex>, [gz]

La <x> del grup <ex> té una seqüència consonàntica d’oclusiva més fricativa en paraules com examen, exèrcit o exacte. La fricativa, davant de vocal, s’ha de fer sonora: egzamen, egzèrcit... També s’ha de fer sonora en els grups <hex> i <inex>: hexaedre > hegzaedre, inexacte > inegzacte.

Paraules que presenten aquests fenomens:

autoexigent

coexistir

contraexemple

ex aequo

exacta

exacte

examen

executable

executar

executiu

executiva

exemplar

exemple

exempt

exempta

exentrenador

exercici

exèrcit

exhaust

exhaustiu

exhibició

exhibir

exiliar

existència

existir

èxit

èxode

exorcitar

exuberant

inexacta

inexacte

inexhaurible

inexorable


Més informació:
  • La consonant x dels grups (h)ex, inex, gz