exhibiciķ

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant x de grups diferents de (h)ex, inex, gz
  • La consonant ss intervocālica i la consonant c
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellončs i tancada a la resta de parlars