existència

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant x de grups diferents de (h)ex, inex, gz
  • e oberta arreu
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • i + vocal (diftong)
  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí