autoexigent

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)
  • La consonant x de grups diferents de (h)ex, inex, gz
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • e tancada arreu
  • La consonant b final
  • La consonant t final
  • La consonant d final
  • La consonant g final
  • La consonant c final