čxode

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • e oberta arreu
  • La consonant x de grups diferents de (h)ex, inex, gz
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)