o és u en rossellonès i tanc...

La <o> es diu [u] en rossellonès i tancada a la resta de parlars

La <o> en posició tònica pot representar dos sons: o oberta (rajola) i o tancada (motor). La major part del lèxic presenta una distribució homogènia en tot el domini lingüístic: la <o> és oberta o és tancada arreu. En aquest cas, la <o> és sempre tancada, llevat del rossellonès, que fa [u].

Paraules que presenten aquests fenomens:

abnegació

absolució

abstenció

accentuació

accepció

acceptació

actor

addicció

addició

adhesió

admissió

agressió

alienació

alineació

al·luvió

ascensor

associació

autor

bioalimentació

bisó

bombó

calor

camaleó

camió

carabassó

carbassó

cartó

cartró

circumscripció

circumval·lació

coalició

coautor

codirector

col·lecció

col·lisió

comissió

complexió

compressió

compressor

comunió

concessió

concisió

connector

connexió

constitució

coproductor

decatló

decisió

depressió

deserció

diapasó

digressió

dimissió

discussió

dissolució

drogoaddicció

efusió

emissió

emissor

emoció

equació

equador

erosió

escissió

excepció

excursió

exhibició

expressió

extradició

fondre

fosa

front

fronts

guardiola

laïcització

lesió

liposucció

maçó

major

Maó

matisació

milió

missió

moixó

Montmeló

normalització

obstinació

obstrucció

ocasió

om

omissió

oposició

orfeó

organització

passió

percussió

persuasió

pol·lució

posició

preciós

preciosa

precisió

preinscripció

preocupació

presó

pressió

presumpció

processó

professó

profusió

projecció

promissió

proposició

publicació

pudor

ració

racó

raó

reacció

realització

rebel·lió

recessió

reflexió

regressió

reimpressió

religió

remissió

repercussió

repressió

rescissió

resolució

resurrecció

retransmissió

saxó

secessió

sifó

silenciós

sobrealimentació

solc

sord

sordmut

sords

sostre

sostremort

submissió

substitució

successió

supervisió

taxació

toisó

traïció

transfusió

transició

transmissió

turboreactor

xador

xarampió


Més informació:
  • Cultismes amb o tònica
  • Diferències en la distribució d'os obertes i tancades
  • o oberta arreu
  • o tancada arreu