circumval·lació

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant n
  • La consonant b
  • La consonant v
  • La consonant l·l
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars