toisķ

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • o és u en rossellončs i tancada a la resta de parlars