submissió

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Els grups dm, pm, bm
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars