transfusió

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant n
  • La consonant s intervocàlica sonora, i la consonant z inicial, intervocàlica i postconsonàntica
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars