La consonant h en estrangerismes

La <h> en estrangerismes

El fonema fricatiu glotal sord no és un fonema propi del catalą, sinó de llengües com l’anglčs, l’alemany, l’ąrab, etc. Es tracta del fonema que es correspon amb la grafia <h>, que en catalą és generalment muda, perņ que sona en alguns casos, concretament en paraules estrangeres i en estrangerismes no adaptats totalment, com ara hawaią, Heidelberg, hitlerią, hobby, etc.

Paraules que presenten aquests fenomens:

halar

hall

harakiri

hawaią

Hawaii

Hegel

hegelią

Heidelberg

Hčlsinki

hippy

Hitler

hitlerią

hitleriana

hobby

holding

Hong Kong

hoquei

mahatma

Sąhara

saharią


Més informació:
  • La consonant h en interjeccions