Heidelberg

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: Es respecta la pronunciaciķ de la llengua d'origen.

Consulteu també:

  • La consonant h en estrangerismes
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)