Les consonants j, g inicials i post...

<j>, <g> inicials i postconsonàntiques

La <g> i la <j> són africades en valencià i fricatives a la resta de parlars. En valencià, doncs, sonen igual la <g> i la <j> inicials i postconsonàntiques (gerani, menjar, pàgina...) que la <tg> i la <tj> intervocàliques (fetge, metge, platja).

Paraules que presenten aquests fenomens:

algerí

algerià

bioenergia

burgès

cònjuge

diumenge

enginyer

estranger

estrangera

fetge

fitxatge

gec

gegant

gelea

gen

gènesi

geni

genoll

gent

gentilesa

gents

geògraf

geografia

geòleg

geòloga

geologia

geometria

gerra

gessamí

injecció

injectar

jaent

jaient

jaure

jersei

jeure

joc

joquei

judo

jugular

juliol

jutge

jutgessa

juxtaposar

juxtaposició

litúrgia

Los Angeles

meninge

menjar

migjorn

objecte

urgent

urgents


Més informació:
  • Les consonants j, g sempre sonores