cònjuge

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • o oberta arreu
  • Les consonants j, g inicials i postconsonàntiques
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)