Els grups cn, gn

<cn>, <gn>

En els aplecs consonàntics <gn> (agnòstic, cognom) i <cn> (tècnica), l’assimilació de la consonant oclusiva és estàndard. La realització recomanada es pot representar així: ang-nòstic, cong-nom, tèng-nica.

Paraules que presenten aquests fenomens:

acne

agnòstic

autodiagnosi

cigne

cognitiu

cognom

dessagnar

diagnosi

digne

ensagnat

insigne

magnesi

magnèsia

magnetòfon

mnemotècnic

mnemotècnica

sagnant

sagnar

signe

sotasignat

tècnic

tècnica

tecnologia


Més informació:
  • La consonant c final