tecnologia

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Els grups cn, gn
  • Cultismes amb o ātona
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • Les consonants j, g sempre sonores
  • Les consonants j, g intervocāliques