magnesi

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Els grups cn, gn
  • e oberta arreu
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica