Els grups bl, gl

<bl>, <gl>

És estàndard tant la pronunciació oclusiva geminada de la consonant inicial dels grups <bl> i <gl>, pròpia de bona part dels parlars orientals, com la pronunciació contínua d’aquests sons, predominant en els parlars occidentals: po[bb]le (no *pople ni *popple)/ po[b]le, re[gg]la (no *recla ni *reccla)/ re[g]la.

Paraules que presenten aquests fenomens:

accessible

admirable

admissible

amable

arreglar

cable

diable

diablessa

doblar

doblatge

doble

estable

establir

executable

factible

favorable

feble

feblesa

fiable

fusible

honorable

impecable

inadmissible

incessable

inefable

irritable

laborable

lloable

menyspreable

moblar

moble

noble

notable

oxidable

plausible

poblar

previsible

problema

públic

pública

publicació

segle

singlot

susceptible

veritable

visible


Més informació:
  • La consonant b