menyspreable

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • e tancada arreu
  • ny
  • ae, ea
  • Els grups bl, gl
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)