La consonant x dels grups (h)ex,...

La <x> de grups diferents de <(h)ex>, <inex>, [ks]

La <x> té una seqüència consonàntica d’oclusiva més fricativa en paraules com lèxic, màxim o sintaxi. En aquests casos, la fricativa, davant de vocal, s’ha de fer sorda: lèksic, màksim, sintaksi.

Paraules que presenten aquests fenomens:

annex

annexionar

asfíxia

asfixiar

auxiliar (adj)

auxiliar (verb)

axioma

clàxon

còdex

complex

complexió

connexió

hèlix

heterosexual

Íbex

juxtaposar

juxtaposició

làtex

lèxic

màxim

màxima

Mèxic

mexicà

nexe

òxid

oxidable

oxigen

oxigenada

oxigenat

píxel

pròxim

pròxima

reflexió

saxó

saxòfon

saxona

sexenni

sexologia

sintaxi

taxació

taxar

taxi

texà

texans

tòxic

toxina

vèrtex


Més informació:
  • La consonant x de grups diferents de (h)ex, inex, gz