oxigenada

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Cultismes amb o ātona
  • La consonant x dels grups (h)ex, inex, gz
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)