Prefix ben

Prefix <ben>

En els parlars orientals, la <e> del prefix <ben> no es redueix a vocal neutra. Cal dir, doncs, amb e tancada les formes benentès, benparlar, benvinguda...

Paraules que presenten aquests fenomens:

benentès

benestar

benparlar

benvinguda


Més informació:
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en ecte, epta, epte
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en edre, ense, teca i rema
  • Diferències en la distribució d'os obertes i tancades
  • e oberta arreu
  • e tancada arreu
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí