La consonant x final en rossellonès

<x> final rossellonès

La <x> final de mots com calaix, greix, peix... no es pot elidir en rossellonès.

Paraules que presenten aquests fenomens:

panteix

peix

puix

Seix

teix


Més informació:
  • La consonant x inicial i postconsonàntica