La consonant s és s

Consonants fricatives alveolars. Palatalitzacions

La essa és alveolar perquè té el punt d’articulació en els alvèols. Per tant, són incorrectes diferents tipus de palatalitzacions, és a dir, d’articulacions que endarrereixen el punt d’articulació fins al paladar. Aleshores, en lloc de dir una essa sona una ics, que no és estàndard. Hem de fer doncs seixanta i no xeixanta, cavalls i no cavallx, tretze i no tretge.

Paraules que presenten aquests fenomens:

dotze

esculls

llàtzer


Més informació: