llātzer

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La erra final es pronuncia en valenciā i s'emmudeix en la resta de parlars.

Consulteu també:

  • La consonant l
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • La consonant r en paraules planes
  • La consonant s és s
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)