o inicial

<o> inicial

Les <o> inicials de mots com ofegar, oliva, olor, orella... s’han de pronunciar com un únic so vocàlic, i s’ha d’evitar la pronunciació del diftong au, que es dóna sovint en els parlars occidentals: *aufegar, *auliva, *aulor, *aurella...

Paraules que presenten aquests fenomens:

obert

oberta

obrir

ofegat

orella

ovella


Més informació:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)