gua, qua

<qua>, <gua>

En paraules que contenen els formants <qu> i <gu>, en què sona la <u>, com ara qüestió, quaranta, quantitat, qualitat, quasi, aigua..., cal pronunciar la <u> i  també la vocal en contacte amb la <u>. Són, per tant, incorrectes les reduccions d’aquests diftongs a una sola vocal: *custió, *coranta, *cantitat, *calitat, *casi, *aigo o *aiga...

Paraules que presenten aquests fenomens:

aigua

aigüera

equació

paraigua

qualificar

qualitat

quan

quantitat

quasi

quocient

ventríloqua


Més informació:
  • i + vocal (diftong)
  • i + vocal (hiat)