Accentuació de mots plans en rossellonès i mallorquí