vigilar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant b
  • La consonant v
  • i és i
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • La consonant r final en infinitius