viuda

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: Podem dir vídua i viuda.

Consulteu també:

  • La consonant b
  • La consonant v
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)