vessar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant b
  • La consonant v
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • La consonant r final en infinitius