veremar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant b
  • La consonant v
  • No s'elideix la e que precedeix la r
  • La consonant r final en infinitius