verema

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • La consonant b
  • La consonant v
  • No s'elideix la e que precedeix la r
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)