ultrasò

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant ç
  • La consonant s intervocàlica sorda
  • o oberta arreu