uníson

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: És una paraula plana, no aguda. Té l'accent a la i.

Consulteu també:

  • La consonant ç
  • La consonant s intervocàlica sorda
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)