tsarina

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: En registre formal ha de sonar la t de tsar.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)