trajectòria

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Les consonants j, g sempre sonores
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • i + vocal (hiat)
  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí