televisiķ

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Cultismes amb e ātona
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • i + vocal (diftong)