taronja

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • No s'elideix la a que precedeix la r
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)