ratlla

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • El grup tll en els mots bitllet, ratlla
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)