plantofa

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • La consonant l
  • o oberta arreu
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)