pilota

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: cal evitar la pronúncia de la a final com a o oberta en valenciā estāndard.

Consulteu també:

  • o oberta arreu
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)