peremptōria

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant m
  • Accentuaciķ de mots acabats en ia en rossellončs i mallorquí
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)