parrac

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La paraula és aguda.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)