padrastre

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: cal pronunciar totes les r d'aquesta paraula

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)