poetessa

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellončs i amb vocal neutra en mallorquí
  • La consonant ss intervocālica i la consonant c
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)