suggestiva

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: en el grup gg, cal llegir la primera g com a [k] i la segona, com una ge.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant b
  • La consonant v
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)