suggeriment

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: en el grup gg, cal llegir la primera g com a [k] i la segona, com una ge.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant b final
  • La consonant t final
  • La consonant d final
  • La consonant g final
  • La consonant c final