setmanal

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Els grups tm, tn, pn, bn
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant l