saviesa

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant b
  • La consonant v
  • i + vocal (diftong)
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellončs i amb vocal neutra en mallorquí
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)